top of page

ACTIVIDADES QUE SE LEVARÁN A CABO DENDE O ENDL DURANTE O Curso 2017/2018

  1. En colaboración co Equipo de actividades extraescolares e complementarias:

O equipo de actividades extraescolares e complementarias propuxo a principio de curso unha serie de actividades que se levaran a cabo o longo de todo o curso 2017-2018. Estas actividades son as seguintes:

Os destinatarios de estas actividades son o alumnado, os mestres e familias dos alumnos.

 

 2.  En colaboración co equipo TIC:

 3. En colaboración co Equipo de biblioteca:

Os destinatarios de estas actividades son o alumnado do centro, os mestres e as familias.

 

 4. O equipo de dinamización e normalización lingüística propón as seguintes actividades:

Tódalas actividades programadas levaranse a cabo en lingua galega.

Os destinatarios de estas actividades son o alumado do centro, os mestres e as familias.

 

 5. As seguintes actividades están propostas polo equipo de Dinamización e Normalización Lingüística en colaboración co  equipo de Biblioteca e o equipo de actividades complementarias e extraescolares para toda a comunidade educativa:

bottom of page